Jelenlegi hely

Jogi nyilatkozat

Üzletszabályzat – Általános szerződési feltételek

 

 

A ........... webáruházat üzemelteti:

 

Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet  Kft. 
Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 24.

Fióktelepe: 1093 Budapest, IX. Bakáts u. 8.
Cégjegyzékszám: (Győri Törvényszék Cégbírósága) Cg. 08-09-03476
Adószám: 11128210-2-08

 

1. Általános rendelkezések

1.1. Az MTKI Kft. On-line áruházában (a továbbiakban: Áruház) történő megrendelés esetén a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbi Üzletszabályzatot.
1.2. Az Áruházban forgalmazott valamennyi termék vonatkozásában Eladónak a MTKI Kft. minősül.
1.3. Az Áruházban Vásárlónak minősül minden olyan cselekvőképes személy, aki az Áruház felé elektronikus úton, az interneten keresztül ad le megrendelést a www. MTKI Kft. internet címen. Aki cselekvőképességét illetően a másik felet megtéveszti, ezért felelősséggel tartozik és felelőssége alapján a szerződés teljesítésére kötelezhető.
1.4. A vásárlási szerződés az MTKI  Kft., mint Eladó, és a megrendelő, mint Vevő között jön létre. Az MTKI Kft. csak a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes oldalon keresztül leadott rendelésekért felel.
1.5. A vásárlási szerződést az MTKI Kft. írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol.
1.6. Az Eladó törekszik arra, hogy a Vásárló minden szükséges információt és minden lehetséges segítséget megkapjon az Áruházban történő vásárlással kapcsolatban.
 
1.7. Az MTKI Kft. kijelenti, hogy mind a webáruház működéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.
2. Termékkínálat

2.1. Az Áruházban az Eladó által forgalmazott, a Termékkatalógusban szereplő élelmiszerek rendelhetők meg elektronikus úton.

2.2. A ....... oldalon üzemeltetett internetes áruházában feltüntetett árucikkek megvásárlására a készlet erejéig van lehetőség. Természetesen az oldal üzemeltetése során, kellő gondossággal történik az egyes árucikkek feltüntetése, frissítése. Az egyes készletek meglétéért a Eladót felelősség nem terheli.

2.3. A Termékkatalógusban a termékek termékcsoportokba rendezve találhatóak.

2.4. A Termékkatalógusban az egyes termékek megjelölése és leírása a gyártó termékleírása szerint történik. A termékleírás esetleges pontatlanságáért az Eladó nem vállal felelősséget.

2.5. Az Eladó rögzíti, hogy az oldalon az egyes árucikkek mellett található fotók illusztrációk, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet, változhat.

2.6. A Termékkatalógus a kiválasztott cikk mellett feltünteti a termék vételárát bruttó formában (végső fogyasztói ár), amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben a Termékkatalógus a kiválasztott termék mellett nem tartalmaz árfeltüntetést, a Vásárló a termék megrendelése előtt az Ügyfélszolgálatnál tájékozódhat a termék áráról. A termék az árfeltüntetés esetleges hiánya esetén sem rendelhető meg ingyen.

2.7. Az Eladó fenntartja az Áruház oldalain közzétett árak változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.8. Az Eladó a már megrendelt termékek vételáránál is fenntartja a változtatás jogát, ha a weboldalon megjelenő ár adatbeviteli hiba miatt eltér a forgalmazói árlistában foglaltaktól.

2.9. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az Áruházban forgalmazott termékek megfeleljenek a hatályos jogszabályokban előírt tájékoztatási és csomagolási előírásoknak. Az Eladó gondoskodik arról, hogy a Vásárló a megrendelt termék rendeltetésszerű használathoz, a felhasználáshoz szükséges tájékoztatást megkapja. Az Eladó valamennyi, az Áruházban forgalmazott termékénhez magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót mellékel.

2.10. Az Eladó minden vásárlásról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő számlát állít ki, mely tartalmazza - amennyiben van – a kiszállítás költségét is.

3. Regisztráció 

3.1. Amennyiben a Vásárló az Áruházban megrendelést kíván leadni, elsődlegesen a REGISZTRÁCIÓ menüpont alatt elérhető regisztrációs adatlapot kell a kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltenie.

3.2. A regisztráció feltétele, hogy a Vásárló az ÁSZF-t, és az Adatvédelmi Nyilatkozatot megismerte, megtekintette és azt magára nézve kötelezőnek ismerte el. Eladó biztosítja, hogy a ….……….. oldalon mind az ÁSZF, mind az Adatvédelmi nyilatkozat bármikor, bárki számára hozzáférhető, megismerhető.

3.3. A regisztráció során az Eladó tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és ezzel kapcsolatban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el. Az adatvédelemmel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt található meg.

3.4. Az Eladó a hibásan kitöltött regisztrációs adatlapot érvénytelennek tekinti. Az érvénytelen regisztrációs adatlap nem jelent kötelezettséget az Eladóra nézve. Az Eladó továbbá semmilyen formában nem vállal felelősséget a Vásárló által helytelenül megadott adatokból eredendő téves teljesítésért.

3.5. A regisztráció során megadott adatokhoz a Vásárló bármikor jogosult hozzáférni és megváltoztatni, feltéve, hogy a változások a valóságnak megfelelnek. A Vásárló jogosult továbbá a regisztráció során megadott adatait törölni, vagy töröltetni az Eladóval. A Vásárló kérésére törölt adatok az Eladó szerződésszerű teljesítését akadályozhatják vagy lehetetlenné tehetik, ezért az Eladó  semmilyen formában nem vállal felelősséget azért, ha a Vásárló megrendelését azért nem tudja teljesíteni, mert a Vásárló a regisztráció során megadott adatait törölte vagy töröltette.

3.6. A sikeres regisztrációról a Vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott e-mail címre.

3.7. Az Áruházban történő megrendeléshez a Vásárlónak nem kötelező regisztrálnia magát. Amennyiben a Vásárló nem kíván regisztrálni,  úgy a kívánt termék kiválasztását követően, a pénztár oldalon kell megadnia a megrendeléshez szükséges adatokat.

4. Jótállás, szavatosság

4.1. Hibás teljesítés (Ptk. 305.§)

4.1.1. Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól.

4.1.2. Az Eladó által az Áruházban forgalmazott termékre vonatkozó jótállási és szavatossági igények érvényesítésének feltétele, hogy termék meghibásodása a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

4.1.3. A Vásárlót hibás teljesítés esetén a következő jogok illetik meg (Ptk. 306.§):

a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;

b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

4.1.4. A jótállási/szavatossági jogokat a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesítheti.

Fogyasztó (Ptk. 685.§ d) pontja): a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.

Fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pontja): az a szerződés, amely fogyasztó és olyan személy között jön létre, aki (amely) a szerződést gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köti; a törvény jótállásra és kellékszavatosságra vonatkozó szabályai alkalmazásában az a szerződés minősül fogyasztói szerződésnek, amelynek tárgya ingó dolog, kivéve a villamos energiát, a — tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal ki nem szerelt — vizet és gázt, továbbá a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolgot, valamint az olyan árverésen eladott használt dolgot, amelyen a fogyasztó személyesen részt vehet (fogyasztási cikk).

4.1.5. A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerint az Eladó a Vásárló kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha az Eladó a Vásárló igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Az Eladó köteles a Vásárlót tájékoztatni arról, hogy a kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vásárlónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Az Eladónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni. Az elismervényen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét és címét, a termék azonosításához szükséges adatokat, a termék átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.

4.1.6. A meghibásodott termékek jótállás/szavatosság körében történő cseréje, visszavétele esetén a terméket az eredeti  csomagolásban, a kiegészítőkkel együtt veszi át az Eladó.

4.2. Jótállás

4.2.1. Az Eladó kötelező jótállási felelősségére a Ptk. valamint az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) sz. Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

4.2.2. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó termékekre vonatkozóan a jótállás időtartama egy év.  A jótállási határidő a termék Vásárló részére történő átadása, vagy az üzembe helyezés napjával kezdődik ha az üzembe helyezést az Eladó vagy megbízottja végzi. A fogyasztó a jótállási határidő alatt bármikor közölheti kifogását a kötelezettel.

4.2.3. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a fenti jogszabályokban foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. Az Eladó a jótállás időtartamát egyes termékek vonatkozásában kiterjesztheti (önkéntes jótállás).

4.2.4. A jótállás időtartama alatt az Eladó a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

4.2.5. Az Áruházban értékesítésre termékekre vonatkozó jótállási igények a jótállási jegy eredeti példányával érvényesíthetők. A jótállási feltételeket az adott termékhez tartozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a Vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.

4.2.6. A Vásárló a termék rendeltetésszerű használata során bekövetkezett meghibásodása esetén panaszával az Eladóhoz fordulhat, illetve a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

4.3. Szavatosság

 

4.3.1. A szavatossági jogokra a Ptk. 306. – 309.§-ainak rendelkezései irányadóak.

 

Fogyasztói szerződés esetében a Vásárló a vásárlástól számított kétéves határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Ha a fogyasztói szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb határidőben is megállapodhatnak, egy évnél rövidebb elévülési határidő azonban ebben az esetben sem köthető ki. Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

4.3.2. A Vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását az Eladóval közölni. Fogyasztói szerződés esetében a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekintetni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős.

 

4.3.3. Nem számít bele határidőbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

4.3.4. A szavatossági igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt kellékhiányt előidézte. Ha azonban a Vásárló a szavatossági igényét csak a dolognak - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a dolog egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

4.3.5. Ha a Vásárló szavatossági igényt kíván érvényesíteni az Eladóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a Vásárló bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

5. Megrendelés, szállítás

5.1.  Az Áruházban forgalmazott termékek megrendelésének, a megrendelt árucikkek átvételének, kiszállításának és kifizetésének részletes feltételei a VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ és a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont alatt találhatóak.

5.2. Az Áruházban történt megrendelés során a Vásárló a Termékkatalógusban megjelölt árucikkek közül a VÁSÁRLÁSI TÁJÉKOZTATÓ menüpontban foglaltak szerint választja ki azon termékeket, amelyeket meg kíván vásárolni.

5.3. Amennyiben először vásárol az Áruházban, a Vásárlónak a megrendelés elküldéséhez vagy regisztrálnia kell magát, vagy pedig, ha nem kíván regisztrálni, a termék kiválasztását követően kell megadnia a megrendeléshez és annak teljesítéséhez szükséges adatokat. Amennyiben regisztrált vásárló, úgy felhasználóneve és jelszava megadásával kell bejelentkeznie. A megrendelés elküldése előtt a Vásárlónak lehetősége van regisztráció során megadott adatai ellenőrzésére illetve kijavítására. A megrendelést a Vásárlónak meg kell erősítenie.

5.4. A megrendelés elküldése után az Eladó e-mailben automatikusan visszaigazolja a Vásárló megrendelését. A megrendelés visszaigazolást követően az Eladó megkezdi a megrendelésben megjelölt termékek begyűjtését a központi raktárkészletből. Amennyiben a megrendelt termék az Eladó központi raktárkészletéből hiányzik, az Eladó a megrendelést követő 72 órán belül megküldött e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. A Vásárlónak ebben az esetben lehetősége van megrendelését módosítani.

5.5. A Vásárló jogosult az elküldött megrendelés módosítására illetve visszavonására akkor is, ha ez nem a megrendelt termék hiányával függ össze. Ebben az esetben a megrendelés módosítására illetve visszavonására a rendelést követő 24 órán belül van lehetőség. A megrendelés módosítása a kiszállítás időpontját módosíthatja.

5.6. Az Eladó és a Vásárló között nem jön létre írásbeli szerződés. A ráutaló magatartással megkötött szerződés a felek között akkor jön létre, amikor az Eladó a Vásárló megrendelését  - figyelembe véve annak az 5.4. pont szerinti esetleges módosításait – a Szállítási értesítővel visszaigazolta.

5.7. Az Eladó az Áruházban megrendelt termékek kiszállítását kizárólag Magyarország területén vállalja. A termékek Magyarország határain kívül történő kiszállítása nem lehetséges, a határon túlra történő megrendelés esetén az Eladó megrendelést jogosult törölni, egyidejűleg a Vásárlót emailben tájékoztatja a megrendelés törléséről. Az ezzel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákért az Eladó felelősséget nem vállal.

5.8. A kiszállítást megelőzően az Eladó a Szállítási értesítőben, telefonon vagy e-mailben egyezteti a Vásárlóval a kiszállítás időpontját. A Vásárló felelőssége gondoskodni arról, hogy az egyeztetett időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

5.9. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a Szállító emailben vagy telefonon értesíti a Vásárlót. Az ismételt kiszállításért az Eladó (Szállító) külön szállítási díjat jogosult felszámítani.

 

5.10. Az Eladó a kiszállítást a megrendelésben megjelölt szállítási címre kézbesíti. A Vásárló köteles kézbesítési címként olyan címet megadni, ahol a megrendelt termék átvételét biztosítani tudja. A pontatlanul vagy hibásan megadott kézbesítési címből eredő szállítási késedelemből, vagy a kézbesítés esetleges lehetetlenüléséből eredő károkért az Eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

5.11. Az Eladó elsődlegesen a Vásárló által megadott regisztrációban megjelölt személy részére kézbesíti a megrendelt terméket. Más személy részére csak abban az esetben jogosult a terméket kézbesíteni, ha teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezik a csomag átvételére és a meghatalmazást a kézbesítéskor a szállító részére átadja. Az Eladó illetve a szállító nem köteles a meghatalmazás valódiságát ellenőrizni.

5.12. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Hiánytalan kézbesítést tartalmazó átvételi elismervény esetén mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

5.13. Amennyiben a Vásárló megtagadja a csomag átvételét, úgy köteles a kísérőokmányban feltüntetni az átvétel megtagadásának okát. Amennyiben a Vásárló nem jelöli meg a kézbesítéskor az átvétel megtagadásának okát, úgy az Eladó felé a továbbiakban semmilyen, a termékkel vagy a megrendeléssel kapcsolatos reklamációt nem jogosult érvényesíteni. Az átvétel indoklás nélküli megtagadása esetén a szállítási költségek a Vásárlót terhelik.

5.14. A Vásárló a csomag kézbesítésekor köteles ellenőrizni, hogy a számlában feltüntetett tételek a valóságban megegyeznek-e a megrendelt és kiszállított termékekkel.  Probléma esetén a Vásárlónak 24 órán belül fel kell venni az Eladó Ügyfélszolgálatával a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében.

6. Fizetési feltételek

6.1. A Vásárló a megrendeléskor jogosult megjelölni a fizetés módját, mely a megrendelés visszaigazolása, elfogadása esetén a felekre nézve kötelező érvényűnek tekintendő.
6.2. Az Áruházból megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése a SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI TÁJÉKOZTATÓ menüpont alatt található módokon történhet.
6.3. Házhozszállítással történő kézbesítés esetén a termék ellenértékén felül a szállítási díj is kiszámlázásra kerül.
6.4. Amennyiben a termék vételára és szállítási díja  átutalással előre kerül kifizetésre, az Eladó csak a (szállítási díjjal növelt) vételárnak az Eladó bankszámláján történt jóváírását követően indítja el a termék kiszállítását.
6.5. Utánvéttel történt megrendelés esetén a Vásárló a termék vételárát és a szállítási díjat a kézbesítéskor készpénzben fizeti meg a Szállítónak.
6.6. A Szállító mindaddig nem köteles a megrendelt terméket a Vásárló részére átadni, amíg a Vásárló a megrendelt termék vételárát és szállítási díját ki nem fizette.
6.7. A megrendelt termék vételárát és szállítási díját tartalmazó számlát az Eladó a kiszállítással egyidejűleg kézbesíti.

7. A vásárlástól való elállás

7.1. A Vásárló az Áruházban megrendelt termékek esetében jogosult az átvételtől (kézbesítéstől) számított 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

7.2. A Vásárlónak az elállást a ..................... címre küldött e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie az Eladó felé. Az átvételtől számított nyolcadik munkanapon elküldött elállási nyilatkozat még érvényes, azaz időben elküldött nyilatkozatnak számít.

7.3.  Az elállás joga nem gyakorolható az átvételt követően megsérült termékekre, továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében:

a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

 

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

7.4. Az elállási jog jogszerű gyakorlása esetén az Eladó köteles a vásárláskor fizetett teljes összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárló viseli. A Vásárlót csak a visszaküldés költségei terhelik. Az Eladó ezen felül követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

7.5. Abban az esetben, ha a terméket a Vásárló nem rendeltetésszerűen használta, az Eladó a termék vételárának visszafizetésére nem köteles. 

8. Vegyes rendelkezések

8.1. Az Áruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet és az elektronikus kereskedelem lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az esetlegesen felmerülő hibákra és potenciális veszélyforrásokra.

8.2. Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alábbiakban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

-       Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat

-       Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a Áruház akadálytalan működését és a vásárlást

-       Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon

-       Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése

-       Bármely szoftver nem megfelelő működése

-       Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei

8.3. A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatokat a behatolóktól. Az Eladó internetes oldala bárki által szabadon elérhető, ezért Eladó semmilyen felelősséggel nem tartozik sem közvetett, sem közvetlen kárért, ami az Áruház weboldalához való csatlakozás miatt következett be.

8.4. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. Az Eladó ebben az esetben mentesül a megrendelés teljesítésének kötelezettsége alól és a teljesítés elmaradásáért kártérítési felelősséggel nem tartozik.

8.5. Az Eladó bármikor jogosult indoklás nélkül, egyoldalúan módosítani a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat, továbbá a weboldalán közzétett bármely szabályt, feltételt és határidőt, ideértve különösen az internetes vásárlás feltételeit és szabályait, továbbá az árakat (a mindenkor érvényes listaárral összhangban) és a szállítási díjakat. A változás az Eladó internetes oldalán történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkozik. A módosítás tényéről az Eladó az internetes oldalon tájékoztatja a látogatókat. A módosításról az Eladó a Vásárlókat nem értesíti külön és az értesítési kötelezettség elmulasztásáért nem tartozik felelősséggel.

8.6. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely látogató rovására történt csalás miatt.

8.7. Abban az esetben, ha a valaki bármilyen formában megsérti a fenti Üzletszabályzatot, az Eladó jogosult érvénytelennek nyilvánítani az illető személy regisztrációját és/vagy megrendelését.

8.8. Külön rendelkezés hiányában az Eladó az Áruház internetes oldalán történt regisztrációnál megadott e-mail címen a regisztrált Vásárlóknak a későbbiekben tájékoztatót küldhet akcióiról és újdonságairól (Hírlevél). A Hírlevél bármikor lemondható.

9. Ügyfélszolgálat

9.1. Az Áruházban történő vásárlás menetével, a regisztrációval, a megrendelés visszaigazolásával, a fizetés, a szállítással és a teljesítés egyéb feltételeivel kapcsolatban, továbbá a fogyasztói kifogások érvényesítésével kapcsolatban az Eladó Ügyfélszolgálata ad tájékoztatást.

10. Személyes adatok védelme

10.1. A személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Nyilatkozat megtekinthető az ADATVÉDELMI NYILATKOZAT menüpont alatt.

10.2. Az Áruház internetes oldalán való regisztrálással (illetve regiszrtáció hiányában a megrendeléssel) az adatvédelmi nyilatkozat elfogadottnak tekintett.

 

11. Illetékesség, joghatóság, alkalmazandó jog

11.1. Jogvita esetén az Eladó mindenkori székhelye szerint illetékes, a jogvita eldöntésére hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult eljárni.

11.2. Jogvita esetén a hatályos magyar jog rendelkezései irányadóak.

 

 

Panaszkezelő hely:

Budapest Főváros Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
Telefon: +3613280185
Fax: +3614110116
E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefon: +3614882131
Fax száma: +3614882186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu